GAME
客隊
參拾公
31
Q1 Q2 Q3 Q4 F
參拾公
12 2 3 14 31
寶芝林
6 17 10 18 51
日期: 08 Jun 18:00     地點: 石硤尾公園體育館
主隊
寶芝林
51
參拾公分 寶芝林

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

參拾公分 寶芝林
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 31.0

Chan Wai Kiu
#10
51.0

Leung Chi Kit
#18
兩分起手 40.0

Ng Sze Wang Antonio
#12
47.0

Leung Chi Kit
#15
兩分入球 8.0

Yip Chun Ho
#3
21.0

Leung Chi Kit
#9
兩分比率 20.0 44.7
三分起手 19.0

Chan Wai Kiu
#7
12.0

Cheng Wai Hung
#8
三分入球 4.0

Wong Hong Ping
#2
2.0

Cheng Wai Hung
#2
三分比率 21.1 16.7
罰球起手 4.0

Chan Wai Kiu
#2
5.0

Cheng Yuk
#2
罰球入球 3.0

Chan Wai Kiu
#2
3.0

Cheng Yuk
#2
罰球比率 75.0 60.0
防守籃板 24.0

Wong Hong Ping
#6
33.0

Lai Wai Lam Roy
#16
進攻籃板 10.0

Yip Chun Ho
#4
9.0

Leung Chi Kit
#2
籃板總數 34.0

Yip Chun Ho
#10
42.0

Lai Wai Lam Roy
#18
助攻 7.0

Ng Sze Wang Antonio
#3
18.0

Cheng Yuk
#9
偷波 4.0

Chan Wai Kiu
#2
8.0

Leung Chi Kit
#2
封阻 1.0

Yip Chun Ho
#1
2.0

Lai Wai Lam Roy
#2
失誤 10.0

Au Ka Fai
#5
12.0

Cheng Yuk
#5
犯規 6.0

Wong Hong Ping
#2
5.0

Tin Shun Leung
#2
效率 19.0

Yip Chun Ho
#14
71.0

Lai Wai Lam Roy
#21

留言

支持

你支持邊隊?
參拾公分 寶芝林
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • JcobTrist
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  星期二 上午11:45
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月九日, 2020 上午10:03
 • RobertWhame
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月八日, 2020 下午3:15
 • Rolandtraf
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月八日, 2020 上午10:07
 • Folomin459
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  四月十四日, 2020 下午6:23