GAME
客隊
漢發
74
Q1 Q2 Q3 Q4 F
漢發
22 15 19 18 74
CDC
6 6 6 11 29
日期: 29 Jun 21:00     地點: 九龍灣體育館
主隊
CDC
29
漢發 CDC

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

漢發 CDC
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 74.0

黃永康
#19
29.0

Cheung Tak On
#10
兩分起手 47.0

鄧英朗
#11
42.0

Cheung Tak On
#12
兩分入球 26.0

鄧英朗
#5
12.0

Cheung Tak On
#4
兩分比率 55.3 28.6
三分起手 23.0

莊的朗
#7
7.0

Cheung Tak On
#3
三分入球 6.0

黃永康
#5
0.0

Li Man Hon
#0
三分比率 26.1 0.0
罰球起手 6.0

鄧英朗
#4
11.0

Chan Pak Nam
#4
罰球入球 4.0

鄧英朗
#3
5.0

Cheung Tak On
#2
罰球比率 66.7 45.5
防守籃板 0.0

鄧英朗
#
0.0

Li Man Hon
#
進攻籃板 0.0

鄧英朗
#
0.0

Li Man Hon
#
籃板總數 0.0

鄧英朗
#
0.0

Li Man Hon
#
助攻 13.0

張建忠
#4
4.0

Li Man Hon
#3
偷波 17.0

鄧英朗
#4
6.0

Cheung Tak On
#2
封阻 1.0

蕭文斌
#1
0.0

Li Man Hon
#0
失誤 0.0

鄧英朗
#
0.0

Li Man Hon
#
犯規 9.0

黃永康
#2
6.0

Li Man Hon
#2
效率 0.0

鄧英朗
#
0.0

Li Man Hon
#

留言

支持

你支持邊隊?
漢發 CDC
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • ForrestSkync
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月二十三日, 2019 下午7:34
 • ClaudeSem
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十八日, 2019 上午5:38
 • 林綺雯
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十四日, 2019 下午11:45
 • Alicenic
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十月三十日, 2019 下午6:17
 • 梁家耀
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十月二十三日, 2019 下午12:56