GAME
客隊
FOV
38
Q1 Q2 Q3 Q4 F
FOV
10 5 7 16 38
保安道
6 10 5 17 38
日期: 28 Jun 22:00     地點: 藍田(南)體育館
主隊
保安道
38
FOVP 保安道

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

FOVP 保安道
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 38.0

Chan Yiu Hei
#8
38.0

Chu Cheuk Sang
#20
兩分起手 29.0

Chan Yiu Hei
#8
34.0

Chu Cheuk Sang
#14
兩分入球 10.0

Cheung Shing Shing
#3
10.0

Chu Cheuk Sang
#4
兩分比率 34.5 29.4
三分起手 17.0

Tse Ho Bun
#8
21.0

Chu Cheuk Sang
#7
三分入球 4.0

Tse Ho Bun
#2
4.0

Chu Cheuk Sang
#2
三分比率 23.5 19.0
罰球起手 11.0

Chan Yiu Hei
#6
22.0

Chu Cheuk Sang
#12
罰球入球 6.0

Chan Yiu Hei
#4
6.0

Chu Cheuk Sang
#6
罰球比率 54.5 27.3
防守籃板 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
進攻籃板 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
籃板總數 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
助攻 6.0

Tse Ho Bun
#2
5.0

Cheung Man Tat
#3
偷波 5.0

Chong Ho Ming
#2
7.0

Yeung Man Wei
#3
封阻 2.0

Chan Yiu Hei
#2
0.0

Siu Man Kit
#0
失誤 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
犯規 22.0

Hung Sze Ming
#5
15.0

Chan Wui Kwok
#5
效率 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#

留言

支持

你支持邊隊?
FOVP 保安道
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11
 • JcobTrist
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月十九日, 2020 上午11:45
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月九日, 2020 上午10:03
 • RobertWhame
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月八日, 2020 下午3:15