GAME
客隊
CLO
41
Q1 Q2 Q3 Q4 F
CLO
16 9 7 7 41
保安道
13 9 12 20 56
日期: 24 May 19:00     地點: 青衣體育館
主隊
保安道
56
CLOUDS 保安道

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

CLOUDS 保安道
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 41.0

Wai Lap Chun
#15
56.0

Au Yeung Kwan
#21
兩分起手 36.0

Wai Lap Chun
#11
52.0

Au Yeung Kwan
#14
兩分入球 12.0

Wong Cheuk Hay
#4
22.0

Au Yeung Kwan
#8
兩分比率 33.3 42.3
三分起手 14.0

Wai Lap Chun
#6
14.0

Chan Wui Kwok
#4
三分入球 4.0

Wai Lap Chun
#2
2.0

Chan Wui Kwok
#1
三分比率 28.6 14.3
罰球起手 7.0

Wong Cheuk Hay
#2
14.0

Au Yeung Kwan
#8
罰球入球 5.0

Cheng Pak Yu
#2
6.0

Au Yeung Kwan
#5
罰球比率 71.4 42.9
防守籃板 0.0

Wong Cheuk Hay
#
0.0

Siu Man Kit
#
進攻籃板 0.0

Wong Cheuk Hay
#
0.0

Siu Man Kit
#
籃板總數 0.0

Wong Cheuk Hay
#
0.0

Siu Man Kit
#
助攻 5.0

Wong Cheuk Hay
#1
9.0

Chan Wui Kwok
#2
偷波 3.0

Wong Cheuk Hay
#1
9.0

Chu Cheuk Sang
#3
封阻 0.0

Wong Cheuk Hay
#0
1.0

Chu Cheuk Sang
#1
失誤 0.0

Wong Cheuk Hay
#
0.0

Siu Man Kit
#
犯規 10.0

Choi Kwong Ho
#3
10.0

Chan Wui Kwok
#3
效率 0.0

Wong Cheuk Hay
#
0.0

Siu Man Kit
#

留言

支持

你支持邊隊?
CLOUDS 保安道
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • ForrestSkync
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月二十三日, 2019 下午7:34
 • ClaudeSem
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十八日, 2019 上午5:38
 • 林綺雯
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十四日, 2019 下午11:45
 • Alicenic
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十月三十日, 2019 下午6:17
 • 梁家耀
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十月二十三日, 2019 下午12:56